Zoeken
Share share mail

Implementatie in 4 stappen

Het invoeren van Triple P in een gemeente of instelling is een veelomvattend veranderingsproces. Triple P Nederland heeft inmiddels veel ervaring met het begeleiden van implementatietrajecten en kan in alle fasen ondersteuning bieden.

Fase 1: Ondersteuning bij besluit voor Triple P

Voordat uw organisatie of gemeente een besluit kan nemen om met het Triple P-programma te werken, moet er eerst draagvlak zijn op politiek, beleids- en uitvoerend niveau voor invoering van het Triple P-programma. Hiervoor is een goed overzicht nodig van de behoefte en het aanbod op het gebied van opvoedingsondersteuning. Op basis hiervan kan duidelijk worden op welke onderdelen Triple P een meerwaarde biedt. Er moet ook budget zijn voor de invoering. Samenwerking en afstemming tussen instellingen is essentieel als er gewerkt gaat worden met verschillende niveaus van Triple P. Tot slot is het belangrijk dat sleutelfiguren de invoering actief kunnen ondersteunen.

 

Om dit te realiseren kan het Triple P Nederland:

 • informatie verstrekken over de mogelijkheden van Triple P;
 • het samenwerkingsproces starten met enkele belangrijke sleutelfiguren op lokaal niveau;
 • een presentatie houden over het Triple P-programma aan belangstellende organisaties, overheden en samenwerkingsverbanden;
 • advies geven bij het maken van een analyse van het bestaande aanbod in relatie tot Triple P;
 • advies geven bij het inschatten van de haalbaarheid van lokale planvorming.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van advies en implementatie, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Fase 2: Besluit voor Triple P is genomen: wat nu?

Als besloten is om het Triple P-programma binnen een of meer organisaties in te voeren, is de volgende fase het opstarten en de invoering van het programma. Er moet een plan gemaakt worden voor de lokale implementatie en de invoering binnen de verschillende instellingen. Bij de uitvoering van Triple P door meerdere instellingen moet hiervoor eerst een coördinator of projectleider benoemd worden die het proces van implementatie en samenwerking actief kan ondersteunen. Als meerdere instellingen meedoen, kan de gemeente bepalen welke instelling of professional deze rol op zich neemt en zo mogelijk middelen daarvoor vrijmaken. Bij meewerkende instellingen ondersteunt bij voorkeur een gekwalificeerde stafmedewerker de invoering van het programma binnen de eigen instelling. Tot slot is het belangrijk dat de uitvoerende medewerkers enthousiast worden om met Triple P te gaan werken.

 

Triple P Nederland kan de invoering van Triple P als volgt ondersteunen:

 • handreiking bij het opstellen van een lokaal implementatieplan;
 • advies en ondersteuning bij het opstellen van een samenwerkingscontract, selectie van professionals die gaan meedoen en motiveringstrajecten;
 • advies en ondersteuning bij het maken van implementatieplannen.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van advies en implementatie, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaand contactformulier.

Fase 3: Implementatie van Triple P

De implementatie bestaat uit de training van professionals, het opstarten en invoeren van het Triple P-programma. Managers moeten geïnformeerd worden over Triple P omdat zij de implementatie faciliteren en ondersteunen. Professionals en instellingen dienen gecertificeerd te zijn om Triple P interventies uit te voeren. Er moet intervisie en werkbegeleiding na de training worden opgezet en een keus gemaakt worden voor een systeem van monitoring van de resultaten.

 

Triple P Nederland kan de implementatie van Triple P als volgt ondersteunen:

 • uitvoering van trainingen en accreditatie;
 • advies bij het opzetten van intervisie;
 • beschikbaar stellen van materialen;
 • ondersteuning bij opstarten monitoring en registratie

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van advies en implementatie, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaand contactformulier.

Fase 4: Borging en kwaliteitsbewaking

Als Triple P is ingevoerd binnen een organisatie en medewerkers gewend zijn geraakt aan Triple P, is de implementatiefase afgerond. Triple P is dan ingebed in het bestaande aanbod en professionals voeren het programma uit zoals bedoeld. De aandacht van het Nederlands Jeugdinstituut richt zich dan op het bewaken van de kwaliteit van het programma en het toezicht houden op de uitvoering.

 

Triple P Nederland kan in deze fase:

 • informatie en voorlichting geven over nieuwe ontwikkelingen van Triple P;
 • verdiepingsworkshops verzorgen en andere vormen van nascholing;
 • materialen vernieuwen: correcties aanbrengen en herdrukken;
 • landelijk platform/overleg voor regionale contactpersonen;
 • bundeling en publicatie van registratie en onderzoeksgegevens;
 • ontwikkeling van nieuwe innovaties en onderdelen van Triple P.

 

Naast advies op maat biedt Triple P Nederland ook een platform voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis middels het vierjaarlijks landelijk projectleidersoverleg.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van advies en implementatie, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaand contactformulier.

Triple P-monitor

Landelijk worden cijfers over het uitvoeren van Triple P en de resultaten in kaart gebracht via een digitale monitor. Deze monitor is opgenomen in BergOp, een webbased programma van onderzoeksbureau Praktikon. Verschillende instellingen die Triple P uitvoeren maken reeds gebruik van BergOp. Het doel van deze monitor is ook om op basis van de resultaten verbeteracties in gang te zetten. Meer informatie over BergOp en de licentiekosten zijn te vinden op de website van Praktikon: Triple P monitor.

Ja, ik wil graag advies en ondersteuning bij de implementatie van Triple P

Overweegt uw organisatie om met Triple P te gaan werken, en wilt u meer weten over de mogelijkheden van advies en implementatie? Vul hieronder uw gegevens in voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* verplichte velden