Zoeken
Share share mail

Disclaimer

Families Foundation neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van de stichting gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en actueel is. Fouten kunnen echter niet worden uitgesloten en de gebruiker van deze website dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Gebruik van informatie

Families Foundation heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze website is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarden. De inhoud van de website mag alleen gebruikt worden voor informatiedoeleinden. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website zelfstandig uit te geven en/of te distribueren, anders dan met de toestemming van Families Foundation.

Beschikbaarheid van de website

Families Foundation spant zich in om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van zijn website te bieden. Families Foundation garandeert echter niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de website.
Omstandigheden die het gebruik van de website kunnen verhinderen zijn onder meer storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van telecomaanbieders of andere storingen die het gebruik van de website onmogelijk maken. Families Foundation sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het niet volledig of niet correct beschikbaar zijn van deze website.

Intellectueel eigendom

De woordmerken, logo's en/of andere onderscheidingstekens (hierna tezamen genoemd: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van het Families Foundation of van anderen en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden.
Ook de overige intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten en rechten op databanken die verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Families Foundation en/of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, gebruikt, verhandeld, verveelvoudigd c.q. openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Aansprakelijkheid

De op deze website aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. U dient daarom te allen tijde de op de website aanwezige informatie te verifiëren, alvorens u op basis van de informatie handelt.
Families Foundation is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die een gevolg is van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacystatement

Families Foundation verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens dan wel vrijgesteld van aanmelding op grond van het op de Wet bescherming persoonsgegevens gebaseerde Vrijstellingenbesluit.
De verwerking van de persoonsgegevens heeft geen ander doel dan het mogelijk maken van het gebruik van deze website door de gebruiker. Gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden zal niet gebeuren dan na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene, tenzij Families Foundation tot het gebruik genoodzaakt is krachtens wettelijk voorschrift.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.