Zoeken
Share share mail

Eigen kracht van ouders

Triple P gaat uit van de eigen kracht van ouders. Het programma streeft ernaar de autonomie van ouders te versterken zodat zij zelf problemen kunnen oplossen en met nieuwe opvoedsituaties kunnen omgaan. Omdat de opvoedingsondersteuning van beperkte duur is, is het belangrijk de autonomie van ouders te versterken.

Binnen het programma leren ouders om voor zichzelf en voor hun kind haalbare doelen te stellen en de juiste strategie te kiezen voor de oplossing van een bepaald probleem. Vervolgens evalueren de ouders de gekozen aanpak en stellen deze desgewenst bij. Dit hele proces wordt binnen Triple P ook wel 'zelfregulatie' genoemd.

Ouders leren reflecteren

Belangrijk is dat ouders zelf leren onderkennen welke dingen ze goed hebben aangepakt. Het is ook belangrijk dat ze de vooruitgang in het gedrag van hun kind als het resultaat van hun eigen inspanning zien. Ouders worden bij de verschillende interventies steeds gestimuleerd om zelf te benoemen op welke punten zij hun aanpak een volgende keer kunnen verbeteren. Bij Triple P ligt een sterk accent op het kunnen reflecteren op eigen opvoedingsgedrag en dit zelfstandig kunnen beoordelen en bijstellen. De informatie of stappenplannen die ouders in het Triple P programma krijgen, zijn daarbij een hulpmiddel.

In Triple P omvat zelfregulatie de volgende aspecten:

Zelfredzaamheid

Triple P stimuleert ouders te leren vertrouwen op hun eigen beoordelingsvermogen en hun vermogen zelfstandig problemen op te lossen. Daarbij is het belangrijk dat ouders zelf verantwoordelijkheid durven nemen zonder afhankelijk te worden of blijven van adviezen van professionals.

Persoonlijke effectiviteit

Als ouders voldoende zelfvertrouwen hebben, achten zij zichzelf in staat problemen goed aan te pakken en op te lossen. Om het gevoel van effectiviteit te versterken is het nodig dat ouders en kinderen succeservaringen opdoen en deze ook zien als resultaat van hun eigen inspanningen. Eigen prestaties naar waarde kunnen schatten bepalen iemands persoonlijke effectiviteit.

Zelf leiding kunnen geven

Ouders bepalen zelf wat ze belangrijk vinden in de opvoeding en welk gedrag ze willen veranderen, zowel bij hun kinderen als in hun eigen opvoedingsaanpak. Triple P helpt ouders meer greep te krijgen op hun gezinssituatie.

Zelfsturing

Zelfsturing wil zeggen dat ouders in opvoedingssituaties een realistische inschatting maken van hun eigen aandeel en dat van hun kind. Ook is het belangrijk te onderkennen welke factoren van invloed zijn op het gedrag van het kind en het gedrag van zichzelf, en de mogelijkheden om daarin iets te veranderen. Zo krijgen zij inzicht in hun gedrag en leren ze hoe ze dingen kunnen sturen.

Problemen oplossen

Ouders leren bij Triple P probleemoplossende vaardigheden. Problemen in de opvoeding nemen af naarmate ouders beter in staat zijn risico's van tevoren in te schatten en daarop te anticiperen, bijvoorbeeld door zich goed voor te bereiden. Ook het tijdig kunnen bijsturen van situaties die uit de hand dreigen te lopen is een belangrijk aspect van problemen oplossen.