Zoeken
Share share mail

Ketenmethodiek

Als ouders met verschillende hulpverleningsinstanties te maken hebben, is het voor hen prettig als deze met dezelfde methode van positief opvoeden werken. Ouders kunnen doorstromen naar een intensiever aanbod van Triple P (hoger niveau) als dat nodig is. Ouders kunnen - wat kennis en vaardigheden betreft - voortbouwen op wat ze al geleerd hebben. Dit kan verwarring als gevolg van tegenstrijdige adviezen voorkomen. Omgekeerd kunnen ouders, na afronding van een hulpverleningstraject, ook weer terugvallen op een lager niveau van ondersteuning bij hen in de buurt. De doorgaande lijn is ook herkenbaar in de specifieke aandachtspunten per ontwikkelingsfase.

Voordelen van een geïntegreerd aanbod

Met de transitie van de jeugdzorg staat het afstemmen tussen gemeentelijke, preventieve en curatieve voorzieningen hoog op de gemeentelijke agenda. Triple P voorziet hierbij in een behoefte omdat het in verschillende varianten (niveaus) bestaat. De kracht van Triple P is dat alle interventies op eenzelfde pedagogische visie zijn gebaseerd. De verschillende niveaus sluiten op elkaar aan. Daarmee zorgt Triple P voor een geïntegreerde aanpak van opvoedingsondersteuning. Triple P combineert een preventieve aanpak voor alle ouders met vormen van intensieve hulp aan gezinnen die met meer problemen kampen.

 

Dit heeft verschillende voordelen:

  • Triple P  sluit goed aan bij de Transformatie Jeugd en de nieuwe taak die gemeenten hiermee hebben gekregen. 
  • De ketenaanpak bevordert de samenwerking binnen de gemeente.
  • Het werkt verbindend als verschillende disciplines (huisartsen, maatschappelijke werkers, wijkverpleegkundigen, pedagogen en hulpverleners) vanuit eenzelfde pedagogische visie werken en het vergroot de kans op een beter bereik van ouders.
  • Het gaat uit van het model van 'getrapte zorg': zorg dient zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk te zijn.

 

Het beoogde effect wordt het beste bereikt als Triple P in zijn geheel (alle vijf niveaus) wordt geïmplementeerd. Maar door de getrapte benadering van Triple P kan men ook eerst ook kiezen voor specifieke varianten en deze later uitbreiden met andere vormen van Triple P.

Multidisciplinair

Kenmerkend voor het model is de multidisciplinaire benadering. Opvoedingsondersteuning wordt door verschillende organisaties en professionals geboden. Zij kunnen allemaal met Triple P werken: verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, professionals in het onderwijs of jeugdwelzijn, pedagogen en psychologen, ouderbegeleiders en gezinstherapeuten. Uitgangspunt is dat alle professionals in de basisvoorzieningen een belangrijke rol spelen in vroegsignalering en doorverwijzing bij ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen.