Zoeken
Share share mail

Onderzoek naar Triple P

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die aantonen dat ouders die een Triple P-programma gevolgd hebben op een positievere manier met kinderen omgaan. Dit vermindert de gedragsproblemen bij kinderen. Kortom: Triple P is 'bewezen effectief', en om die reden ook opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Internationaal onderzoek naar Triple P

Wereldwijd is Triple P veelvuldig onderzocht. Er is onderzoek beschikbaar voor alle verschillende niveau's van het programma; het meeste onderzoek is echter gedaan naar niveau 4 van Triple P.

Belangrijkste resultaten

Uit een Nederlandse analyse van twintig internationale onderzoeken blijkt dat ouders direct na afloop van Triple P, na 6 en 12 maanden, een afname in gedragsproblemen rapporteren en een verbetering van hun opvoedingsvaardigheden. Ouders hebben een positievere opvoedingsstijl, ouders zijn meer tevreden over de opvoeding en hebben meer zelfvertrouwen. Direct na de interventie is een kleine verbetering zichtbaar in geobserveerd ouder-kindgedrag. In de periode daarna (tot 12 maanden) neemt dit verder toe; ouders en kinderen gaan positiever met elkaar om.

Vermindering van kindermishandeling

In de Verenigde Staten is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van het volledige Triple P programma. In deze studie is gekeken naar de effecten op kindermishandeling. Als de uitkomsten van het onderzoek vertaald zouden worden naar een groep van 100.000 kinderen jonger dan 8 jaar, dan zouden met deze resultaten per jaar 688 minder kinderen mishandeld worden, 240 minder kinderen uit huis geplaatst worden en 60 minder kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis.

Nederlands onderzoek Advies Triple P (niveau 3)

Het Triple P aanbod van niveau 3 (vier korte adviesgesprekken) is geëvalueerd bij 87 ouders (95,4 procent moeders). De kinderen waarvoor ondersteuning werd gevraagd waren meestal jongetjes (63,2 procent) met een gemiddelde leeftijd van 5,7 jaar. De ouders rapporteerden middelgrote tot grote verbeteringen in hun opvoedgedrag. Ook gaven de ouders aan meer tevreden te zijn over hun eigen manier van opvoeden en zich competenter te voelen. De ouders rapporteerden bovendien dat de emotionele problemen, de gedragsproblemen en de totale moeilijkheden van hun kinderen waren afgenomen, direct na de interventie en na drie maanden.

Nederlands onderzoek Standaard en Oudercursus Triple P (niveau 4)

Er is ook onderzoek gedaan naar niveau vier: Standaard (tien individuele begeleidingscontacten) en Oudercursus (oudertraining in groep). Het onderzoek in Nederland werd gedaan bij vier verschillende groepen ouders. De gemiddelde leeftijd van de kinderen varieerde van 6,9 tot 8 jaar en de ondersteuning was vaker bedoeld voor jongetjes (62,7 tot 79,2 procent). Deze kinderen vertoonden direct na afloop van de hulp, na drie en na zes maanden minder gedrags- en emotionele problemen. De ouders rapporteerden na afloop grote en positieve veranderingen in opvoedingsgedrag. Bovendien waren de ouders meer tevreden over hun manier van opvoeden dan voordat ze hulp kregen. Ook voelden zij zich competenter. Al deze veranderingen bleven behouden na drie en na zes maanden.

Ander onderzoek Trimbos-instituut

Daarnaast heeft het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar de implementatie van nieuwe onderdelen van Triple P: Stepping Stones Triple P (voor ouders van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking), Pathways Triple P (voor gezinnen met risico op kindermishandeling) en Tieners Triple P (voor ouders van kinderen vanaf 12 jaar). Deze onderzoeken hadden een positieve uitkomst.

Ander effectonderzoek

Als in Nederland een nieuwe module wordt geïntroduceerd, wordt deze eerst op kleine schaal uitgeprobeerd om zo te kijken naar de effecten in Nederland, voordat de module verder verspreid wordt. Op dit moment voert het Trimbosinstituut twee effectonderzoeken uit. In het ene onderzoek worden de effecten van Triple P binnen de geïndiceerde Jeugdzorg (niveau 4 en 5) vergeleken met het reguliere aanbod. In het andere onderzoek worden de effecten van de zelfhulpmodule van Triple P (niveau 4) vergeleken met de effecten van Standaard en Groep Triple P.

Lopend onderzoek andere onderzoeksinstituten

  • Triple P voor ouders van prematuur geboren kinderen (Universiteit Utrecht)
  • Primary Care Triple P (Universitair Medisch Centrum Groningen)
  • Preventie, ontwikkeling interventie gebaseerd op de Triple P uitgangspunten, om ouders van 4-jarige kinderen met overgewicht te begeleiden (Universiteit van Maastricht)
  • Home Start – Triple P (Universiteit van Amsterdam)
  • Effectonderzoek, Stepping Stones (Universitair Medisch Centrum Groningen)

Triple P-monitor

Landelijk worden cijfers over het uitvoeren van Triple P en de resultaten in kaart gebracht via een digitale monitor. Deze monitor is opgenomen in BergOp, een webbased programma van onderzoeksbureau Praktikon. Verschillende instellingen die Triple P uitvoeren maken reeds gebruik van BergOp. Het doel van deze monitor is ook om op basis van de resultaten verbeteracties in gang te zetten. Meer informatie over BergOp en de licentiekosten zijn te vinden op de website van Praktikon: Triple P monitor.

Effectstudies

Onderzoek naar implementatie